Rāzī, Muḥammad ibn Zakarīyā Abū Bakr al- (0864?-0925?) Amélioration Assistance
027091716
Notice de type Personne

Forme retenue

Rāzī, Muḥammad ibn Zakarīyā Abū Bakr al- (0864?-0925?)
الرازي, محمد بن زكريا أبو بكر (0864?-0925?)

Forme rejetée

Rāzī, Abū Bakr Muḥammad ibn Zakarīyā al-
[Nom de personne]
Abū Bakr al-RāzĪ
[Nom de personne]
Muḥammad ibn Zakarīyā al-RāzĪ
[Nom de personne]
Abû Becr Mohammed ibn Zacariyâ ar-Râzî
[Nom de personne]
Abū Bekr Muḥammad ibn Zakarīyā al-Rāzī
[Nom de personne]
Muḥammad ibn Zakariyyā al-Rāzī
[Nom de personne]
Abubecri Rasis
[Nom de personne]
Abuchare Mugamet filius Zachariae Razis
[Nom de personne]
Abubetri filii Zacharie filii Arasi
[Nom de personne]
Rhazes
[Nom de personne]
Razae
[Nom de personne]
Rhazis
[Nom de personne]
Rasis
[Nom de personne]
Arasi
[Nom de personne]
Rhazae Maometi
[Nom de personne]

Information

Langue d'expression : arabe , persan
Pays : IRAN, RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'
Date de naissance : 0864
Date de mort : 0925
Sexe : masculin

Notes

Note publique d'information :
Médecin, alchimiste et philosophe musulman, né à Rayy


Source

BN Service arabe, 1993-12-21

Utilisation dans Rameau

La vedette peut être employée dans une vedette RAMEAU
La vedette ne peut s'employer qu'en tête de vedette

Autres identifiants

Identifiant de notice Sudoc fusionnée : 031042570
Identifiant BNF : FRBNF119213006
Identifiant ISNI : 0000000121031816

Notices bibliographiques liées :8 rôle(s)

060 Nom associé ( 1 )
070 Auteur ( 156 )
072 Auteur des citations ou des fragments textuels ( 5 )
080 Préfacier, etc. ( 1 )
330 Auteur présumé ( 2 )
340 Editeur scientifique ( 1 )
990 Sujet ( 48 )
990 Fonction non précisée ( 1 )Nom associé :

Rôles ?042683920 : De balneis omnia quae extant apud Graecos, Latinos, et Arabas, tam medicos quàm quoscunque cȩterarum artium probatos scriptores : qui vel integris libris, vel quoquo alio modo hanc materiam tractauerunt, nuper hinc inde accurate conquisita & excerpta, atque in vnum tandem hoc volumen redacta : in quo aquarum ac thermarum omnium, quae in toto ferè orbe terrarum sunt, metallorum item, & reliquorum mineralium naturȩ, vires, atque vsus exquisitissime explicantur: indicibus quatuor appositis, quorum primus auctores omnes, qui in hoc volumine habentur, secundus balneorum nomina, tertius capita cuiuscunq[ue] libri, quartus mirabiles curationes in his libris contentas, quae vi ac beneficio balneorum factae fuerunt, complectitur : opus nostra hac aetate, in qua tam frequens est thermarum vsus, medicis quidem necessarium, caeteris vero omnibus tum summopere vtile, tum etiam periucundum. [Texte imprimé] / Venetiis : Apud Iuntas M D LIII , [1553]Auteur :

Rôles ?12263943X : Paraphrasis in nonum librum Rhazae medici arabis clariss. ad Regem Almansorem, de singularu[m] corporis partium affectuum curatione, autore Andrea Vvesalio Bruxellensi Medicine candidato. / Lovanij : ex officina Rutgeri Rescij Mense Februar , 1537

137604122 : Fasciculus medicinae [Petrus de Tussignano; Consilium pro peste evitanda. – Mundinus. Anatomia. Rhasis (Abª Bakr Muhammad ibn Zakaryyæ’ ar-Ræzî). De Aegritudinibus puerorum. Trad. de l’arabe Gerardus Cremonensis] / Impressum Venetijs : per Joannem [et] Gregoriu[m] de Gregorijs fratres. , Anno domini. M.ccccc. die xxviij. Martij

082492336 : Kitabu'l Hawie Fi't-Tibb (Continens of Rhazes. An encyclopaedia of medicine) I, / Edited by the bureau from the unique Escurial and other manuscripts, under the auspices of the Ministry of Education Government of India ; publ. by the Dairatu'l-Ma'arif-ilf-Osmania (Osmania Oriental Publications Bureau) / Hyderabad-Deccan : Osmania Oriental publ. bur , (1955)

082492352 : Kitabu'l Hawie Fi't-Tibb (Continens of Rhazes. An encyclopaedia of medicine) III, / Edited by the bureau from the unique Escurial and other manuscripts, under the auspices of the Ministry of Education Government of India ; publ. by the Dairatu'l-Ma'arif-ilf-Osmania (Osmania Oriental Publications Bureau) / Hyderabad-Deccan : Osmania Oriental publ. bur , (1955)

082492344 : Kitabu'l Hawie Fi't-Tibb (Continens of Rhazes. An encyclopaedia of medicine) II, / Edited by the bureau from the unique Escurial and other manuscripts, under the auspices of the Ministry of Education Government of India ; publ. by the Dairatu'l-Ma'arif-ilf-Osmania (Osmania Oriental Publications Bureau) / Hyderabad-Deccan : Osmania Oriental publ. bur , (1955)

082492379 : Kitabu'l Hawie Fi't-Tibb (Continens of Rhazes. An encyclopaedia of medicine) V, On the diseases of the gullet, stomach, etc / Edited by the bureau from the unique Escurial and other manuscripts, under the auspices of the Ministry of Education Government of India ; publ. by the Dairatu'l-Ma'arif-ilf-Osmania (Osmania Oriental Publications Bureau) / Hyderabad-Deccan : Osmania Oriental publ. bur , (1957)

082492360 : Kitabu'l Hawie Fi't-Tibb (Continens of Rhazes. An encyclopaedia of medicine) IV, On the diseases of the lungs / Edited by the bureau from the unique Escurial and other manuscripts, under the auspices of the Ministry of Education Government of India ; publ. by the Dairatu'l-Ma'arif-ilf-Osmania (Osmania Oriental Publications Bureau) / Hyderabad-Deccan : Osmania Oriental publ. bur , (1957)

082492387 : Kitabu'l Hawie Fi't-Tibb (Continens of Rhazes. An encyclopaedia of medicine) VI, On methods of evacuations, etc / Edited by the bureau from the unique Escurial and other manuscripts, under the auspices of the Ministry of Education Government of India ; publ. by the Dairatu'l-Ma'arif-ilf-Osmania (Osmania Oriental Publications Bureau) / Hyderabad-Deccan : Osmania Oriental publ. bur , (1958)

10218660X : Kitāb manāfiʿ al-aġḏiyat wa-dafʿ maḍārrihā [Texte imprimé] / li-Abī Bakr Muḥammad ibn Zakariyyā al-Rāzī ; wa-bi-hāmišihi Kitāb dafʿ al-maḍārr al-kulliyyat͏̈ ʿan al-abdān al-insāniyyat͏̈ bi-tadāruki anwāʿ ẖuṭā al-tadbīr / li-Abī ʻAlī al-Ḥusayn ibn ʿAbd Allāh al-šahīr bi-Ibn Sīnā ; Šarḥ al-alfāẓ al-ġarībat͏̈ al-mawǧūdat͏̈ fī Kitāb manāfiʿ al-aġḏiyat͏̈... / ʿAlī Efendī H̱ayrī al-Ḥarbūtī / Miṣr : al-Mat̄baʿat͏̈ al-H̱ayriyyat͏̈ , 1305 H.

063815419 : قصص و حکایات المرضی / ابوبکر محمد زکریای رازی با حواشی و ملحقات ; بسعی و اهتمام دکتر محمود نجم آبادی / تهران : انتشارات دانشگاه تهران , 1343 [1964]

169603644 : ترجمۀ قصص و الحکایات المرضی / تألیف ابوبکر محمد زکریای رازی ; با حواشی و ملحقات به سعی و اهتمام محمد نجم آبادی / تهران : دانشگاه تهران , 1343 [1964]

079391303 : Amṯāl wa ḥakam [Texte imprimé] / taʾlīf-i Muḥammad ibn Abī Bakr ʿAbd al-Qādir Rāzī ; tarǧumah wa taṣḥīḥ wa tawḍīḥ az Fīrūz Ḥarīrčī ; bā muqaddimah-i Šākir al-Faḥḥām / [Tihrān] : Intišārāt-i Dānišgāh-i Tihrān , 1368 [1989]

16858347X : Incipiunt aphorismi excellentissimi Raby Moyses secundum doctrinam Galieni medicorum principis [Texte imprimé] / Bononie i[m]pressum : impensa Benedicti Hectoris librarii. Anno gratie. M, cccc.lxxxviiii. quarto calendas Iunii , 1489

145737373 : Fasciculus medicinae [Texte imprimé] / J. Ketham / A. Gazius / Savonarola / Manlyi de Boscho / Venetiis : sn , 1496

156760274 : Almansoris liber nonus cum expositione Syllani [Texte imprimé] : cum commentario Sillani de Nigris / Mohammed Rhasis / Venetiis : Otinus Papiensis de Luna , 1497

073973513 : Contenta in hoc volumine. Liber Rasis ad Almansorem. Divisiones ejusdem. Liber de ju[n]cturaru[m] egritudi[ni]bus ejusde[m]. Liber de egritudinibus puero[rum] ejusde[m]. Aphorismi ipsius. Antidotarium quoddam ipsius. Tractatus de preservatio[n]e ab egritudine lapidis ejusdem. Introductorium medicine ejusdem. Liber de sectionibus [et] cauteriis [et] ve[n]tosis ejusdem. Casus q[ui]da[m] qui ad manus ejus p[er]veneru[n]t. Sinonima ejusdem. Tabula omnium antidotorum in operibus Rasis contentorum. De proprietatibus juvamentis [et] nocumentis sexaginta animalium. Afforismi Rabi Moysi. Afforismi Damasceni. Liber secretorum. Y[pocratis]. Liber pronosticationis s[ecundu]m lunam in signis [et] aspectu planetarum. Y[pocratis]. Liber qui dicitur Capsula eburnea. Y[pocratis]. Liber de elementis sive de humana natura Hypocratis. Liber de aere [et] aqua [et] regionibus. Y[pocratis]. Liber de farmaciis. Y[pocratis]. Liber de somniis. Y[pocratis]. Libellus Zoar de cura lapidis / [Venetiis] : Per Bonetum Locatellum Bergomensem , 1497 , Explicit hoc opus mandato et expensis nobilis viri domini Octaviani Scoti civis Modoetiensis.

177085444 : Practica Iohanis Arcuolani / [s.l.] , 1504

085728551 : In hoc volumine continentur. Introductorium juvenum Gerardi de Solo. S. de regimine corporis humani in morbis. S. consimili officiali & co[m]muni. Libellus de febribus ejusde[m]. Commentum ejusdem super nono Almansoris cum textu. Commentu[m] ejusde[m] super Viatico cum textu / [Venise] : Locatellum , 1505

199445583 : Liber Helchauy, idest Continens artem medicine et dicta predecessorum in hac facultate commendatorum. Per clarissimum artium ac medicine doctorem. Hieronymum Salium Faventinum erroribus purgatus et ornatus ut in epistola eiusdem ad lectorem. A tergo huius folii posita inspici datur. / [Venetii , 1506]

156761211 : Contenta in hoc volumine, Liber Rasis ad almansorem [Texte imprimé] / Rhases / Uenetijs : Per Iacobus Pentiuz de Leucho , 1508

063540320 : Liber divisionum translatus... a magistro gererdo Cremonensi de arabico in latinum... Breviarium Constantini dictum viaticum... / Lugduni : exp. Vine. de Portonariis , 1510

095149414 : Liber divisionu[m] tra[n]slatus... a magistro Gererdo Cremonensi de arabico in latinum / [Lyon] : [Vincent de Portonariis] , 1510

157865738 : Opera parua Abubetri filij Zacharie filij arasi que in hoc paruo volumine continentur sunt [Texte imprimé] : liber ad Almansorem decem tractactus continens cum nonnullis additionibus interlinearibus Gerardi Cremonensis nusquam antea impressis, Tractatus de egritudinibus iuncturarum, De morbis puerorum Aphorismorum eiusdem libri sex, Paruum antidotarium ipsius, Tractatus de preseruatione ab egritudine lapidis, Liber introductorius paruus in medicinam, De sectionibus et cauterijs ac ventosis, Sinonyma eiusdez, Liber diuisionum cum nouen capälis in fine additis: et ab alijs impressoribus semper obmissis: quibus operibus additus est Constantini Monachi Uiaticus / Râzi ; transl. a Gerardo Cremonensi / Lugduni : Gilbert de Villiers pour Vincent de Portonariis , 1510

144838516 : Incipit fasciculus medicine compositus per excellentissimum artium ac medicine doctorem : dominum Johannem de Ketam Alamanum : tractans de anothomia & diversis infirmitatibus : & corporis humani : cui annectuntur multi alii tratatus per diversos excellentissimos doctores compositi. Necnon anothomia Mundini ex primo de expositione colorum in urinis : deinde de eorumdem indiciis. / [Venise : Gregorio de Gregori , 1513]

080092586 : Practica Joannis de Tornamira cum tabula. Clarificatorium... super Almansoris nono cum ipsius Rasis textu. Tractatus item insignis ... De febribus. Novissime post omnes i[m]pressiones ubique locorum excussas dilige[n]ter recognita : cu[n]ctisque mendis & erroribus expurgata : adjunctis etiam q[uam] pluribus ad decorem totius voluminis facientibus : que in aliis hactenus impressis non reperies / [Venetiis] : [Luceantonii de Giunta] , 1521

042736005 : De ratione curandi pestilentiam è Graeco in latinũ versus / per Georgium Vallam Placentinum / Parisiis : apud Simonem Siluium , 1528

100223885 : Rhazes philosophus, De Ratione curandi pestilentiam, è graeco in latinum versus per Georgium Vallam,... Item Alexander Benedictus,... De Pestilenti febre / [Parisiis : apud Simonem Silvium , 1528

079224520 : Rhazes philosophus De ratione curandi pestilentiam è Graeco in latinu[m] versus, per Georgium Vallam Placentinum. Item Alexander Benedictus Verone[n]sis Physicus de pestilentifebre / Parisiis, apud Simonem Silvium. Anno M. D. XXVIII , 1528

097229547 : In hoc volumine continentur. Insignium medicorum, Ioan. Serapionis Arabis De simplicibus medicinis opus praeclarum & ingens; Averrois Arabis, De eisdem liber eximius. Rasis filii Zachariae, De eisdem opusculum perutile. Incerti item autoris de centaureo libellus hactenus Galeno inscriptus. Dictionum Arabicarum iuxta atq[ue] Latinarum index ualde necessarius, In quorum emendata excusione, ne quid omnino disyderaretur Othonis Brunfelsij singulari fide & diligentia cautum est / [Strasbourg] : [Andlanus] , 1531

135473861 : Rhasis philosophi tractatus nonus ad regem Almansorem, de curatione morboru[m] particularium : opusculum huic saeculo accomodatissimum / Parisiis, Apud Simonem Colinaeum , 1534

100223842 : [Libor continentis in medicina.] Habes candide lector, contine[n]tem Rasis,... qui omnia fere que ad re[m] medica[m] pertinent accurate complectitur... per... Hieronymum Surianu[m]... summa diligentia... emendatum, nec minori cura excusum / Venetiis : s. n , 1542

077117506 : Alexandrou Trallianou iatrou Biblia duokaideka. Rhazē Logos peri loimikēs apo tēs surōn dialektou oxellēniatheis. ... Alexandri Tralliani medici Lib. XII. Rhazæ De pestilentia libellus ex Syrorum lingua in Graecam translatus. Jacobi Goupyli in eosdem castigationes. Ex bibliotheca regia / Lutetiæ, ex officina Rob. Stephani, typographi Regii, typis Regiis. M. D. XLVIII , 1548

132365766 : Alexandri Tralliani lib. XII ; Rhazae de pestilentia libellus. Omnes de graeco conversi, per Jo. Guinterium Andernacum / Argentorati : ex offic. Remig. Guedonis , 1549

042682614 : Paraphrasis in Nonum Librum Rhazæ medici Arabis clariss. ad Regem Almansorem, de affectuum singularum corporis partium curatione, Andrea Vvesalio Bruxellensi autore. Rerum ac verborum in hoc opere memorabilium diligentißimus index / Lugduni : apud Joan. Tornaesium, & Gulielmum Gazeium. M. D. LI , 1551

159363284 : Razae libellus de peste, de graeco in latinum versus per Nic. Macchellum / Venise , 1556

077625714 : Practica Joannis Arculani... particularium morborum omnium... Dum enim his suis commentariis, nonum librum Rasis ad Almansorem regem accuratius explicat, partium corporis humani anatomen, morbos, symptomata, causas, ac signa, ea claritate pertractat : medendi vero rationem atq[ue] remedia ea arte eaque copia docet / Venetiis apud Juntas M D LVII , 1557

12259844X : M. Gatinariae... De remediis morborum omnium particularibus opus... Huic... accesserunt De curandis febribus, Gentilis Fulginatis introductio, Blasii Astarii libellus, Caesaris Landulphi opusculum... / Venetiis : apud Lodovicum Avancium , 1559

103695818 : Practica Ioannis Arcvlani Veronensis particvlarivm morborvm omnivm, in qua partium corporis humani anatome, morbi, symptomata, causæ, ac signa, atq[ue] omninò vniuersa medendi ratio, & remedia adeò apertè, & copiosè traduntur, vt nullum aliud opus medicinæ studiosis hoc vno esse videatur vtilius. Magna diligentia cum probatis exemplaribus collata, et plurimis locis emendata Ioannis Marinelli Formiginensis medici opera : cuius tum scholia in plurima, tum explicationes in quindecim Rasis capita ab Arculano praetermissa eduntur. Instrumenta verò chirurgica, quae in opere hic, illic ab authore citantur, ea sunt ad finem secundi indicis depicta. Indices duo insunt : alter quidem rerum, ac vocum scitu dignarum locupletior, quàm antea : alter verò capitulorum operis totius / Venetiis, ex Officina Valgrisiana. MDLX , 1560

081311311 : Joannis Baptistae Montani ... In nonum librum Rhasis ad R. Almansorem lectiones primi anni publicae professionis in Academia Patavina summa fide / Basileæ M. D. LXII, [Henrichus Petri & Petrus Perna] , 1562

093968116 : Traicté de la peste, et de sa guerison, premierement escrit en langue syrienne, par Rases medecin admirable, interpreté en Grec, par Alexandre Trallian, et nouvellement traduit de grec en françois, par M. Sebastian Colin ... Plus. une epitome, contenant les causes, remedes, et preservatifs de la peste, composé par ledit Colin. Aussi une briesve exposition de certains mots, rencontrés en traduisant cet autheur, laquelle a semblé estre necessaire, pour avoir plus facile intelligence de cette traduction. Avec un traité contenant le regime & façon de vivre, utile aux amateurs de leur santé : composé par ledit Colin / A Poitiers. Par Enguilbert de Marnef. 1566 , 1566

136650457 : Medici antiqui Graeci, Latini, atque Arabes. Qui de Febribus scripserunt. Summo studio, atque labore ab excellentissimo d. Ioanne Fernelio, Ambiano, medico, ac philosopho olim in unum collecti, nunc vero omni diligentia in hac impressione, in lucem editi. Opus praeclarum, et tam medicis, quam rem medicam profitentibus, ad cognoscendas qualitates, differentias febrium, remediaque et curationes earum perutile, ac necessarium. Nomina auctorum, versa pagina indicabit. Cum indice, tum capitum, tum rerum locupletissimo / Venetijs, : apud Robertum Meiettum , 1594

124239919 : Leonardi Iacchini Emporiensis, ... In nonvm librvm Rasis Arabis Medici ad Almansorem Regem, de partium morbis eruditißima Commentaria: Siue praxis in omnes corporis præter naturam affectus. Opera ac diligentia Hieronymi Donzellini Philosophie ac Medici Veronensis, emendata ac perpolita. Cum duplici indice, quorum unus capitum, alter rerum & verborum memoratu digniorum / Lvgdvni : Sumptibus Antonii Pillehotte , 1622

146689194 : Clarificatorium super nono Almansoris cum textu Rhasis / Johannes de Tornamira ; ed. Johannes de Lalanda et Jacobus de Maude / [Lyon : Jean Trechsel , 17 juin 1490]

191719269 : De variolis et morbillis liber / Richardi Mead ; Huic accessit Rhazis, de variolis et morbillis commentarius, ex arabico latine redditus / Richardi Mead / Genevae : Typis Fratrum Cramer , 1753

067962653 : Richardi Mead ... Opera omnia : tomus primus[-secundus] / Parisiis, apud Guielmum Cavelier, via San.Jacoboea, ad insigne Lilii Aurei , 1757

168809796 : Richardi Mead,... Opera omnia tom. primus [-secundus] [Texte imprimé] / Parisiis, apud Guielmum Cavelier, via San-Jacobæa, ad insigne Lilii Aurei. MDCCLVII , 1757

13162184X : The medical works of Richard Mead, m. d. physician to his late Majesty king George II. fellow of the royal colleges of physicians at London and Edinburgh, and of the royal society. / London : printed for C. Hitch and L Hawes, A. Millar, J. Whiston and B. White, J. Buckland, J. Rivington, R. Baldwin, W. Johnston, J. Richardson, S. Crowder, B. Law, and J. Robson. M.DCC.LXII. , 1762

095807136 : Histoire de la petite vérole : avec les moyens d'en préserver les enfans et d'en arrêter la contagion en France. Suivie d'une traduction françoise du Traité de la petite vérole, de Rhasès, sur la dernière édition de Londres arabe et latine [par John Channing]. Par M. J. J.Paulet... tome premier [-second] / A Paris : chez Ganeau... M. DCC. LXVIII. , 1768

095801995 : Artis medicae principes. Hippocrates, Aretaeus, Alexander, Aurelianus, Celsus, Rhazeus. Recensuit, praefatus est Albertus de Haller, praeses societ. reg. scient. Götting. sodalis acadd. reg. scient. Paris. chir. reg. Gall. Imp. Berol. Suec. Bon. Arcad. Bavar. soc. scient. Britan. Edimb. Upsal. Bat. Botan. Flor. Helvet. in senatu supremo Bernensi ducentumvir. Tomus I [-XI] / Lausannae : sumptibus Franc. Grasset et Socior. MDCCLXIX. , 1769-1774

04562626X : Rhazes De variolis et morbillis [Texte imprimé] / Abū Bakr Muḥammad ibn Zakarīyā Rāzī ; latine curante Joanne Channing ; edidit J. C. Ringebroig / Goettingae : Bossiegel , 1781

023913592 : A treatise on the small-pox and measles [Texte imprimé] / by Abú Becr Mohammed ibn Zacaríyá ar-Rází (commonly called Rhazes). Translated from the original Arabic by William Alexander Greenhill / London , 1848

126578060 : Traité de la variole et de la rougeole de Razès [Texte imprimé] / Muḥammad ibn Zakarīyā Abū Bakr al Razi ; trad. française par MM. Leclerc,...et Lenoir / Paris : Baillière , 1866

096064617 : Scriptores physiognomonici Graeci et latini 2, Physiognomonica ananymi, Pseudopolemonis, Rasis, Secreti secretorum latine, anonymi graece, fragmmenta, indices continens / recensuit R. Foerster / Lipsiae : in aedibus B.G. Teubneri , 1893

01714681X : Scriptores physiognomonici graeci et latini [Texte imprimé] / rencensuit Richardus Foerster / Lipsiae : In aedibus B. G. Teubneri , 1893

126577595 : Traité sur le calcul dans les reins et dans la vessie [Texte imprimé] / par Abu Bekr Muhammed ibn Zahariya al Razi ; traduction accompagnée du texte par P. de Koning,... / Leyde : Brill , 1896

123373492 : Trois traités d'anatomie arabes par Muhammed ibn Zakariyyā al-Rāzī'Ali ibn al-'Abbās et 'Ali ibn Sīnā [Texte imprimé] : texte inédit de deux traités / traduction de P. de Koning,... / Leiden : Brill , 1903

125119895 : Uber die Pocken und die Masern [a. 900 n. Chr.] [Texte imprimé] / Ar-Razi [Razes] ; Aus dem Arabischen übersetzt von Karl Opitz / Leipzig : J. A. Barth , 1911

005968682 : Muẖtār al-ṣiḥāḥ / Muḥammad bnu Abī Bakr ar-Rāzī ; ʿuniya bi-tartībihi Maḥmūd H̱āṭir / Al-ṭabʿat al-sābiʿat / al-Qāhirat : al-maṭbaʿat al-ʾamīrīyat , 1918

126576882 : Raziana I. Paul Raus, ... [Texte imprimé] : la conduite du philosophe / traité d'éthique d'Abū Muhammad b. Zakariyȳā al-R̄āzī / Roma : sumptibus Pontificii instituti biblici , 1935

196610338 : برء الساعة / محمد بن زكريا الرازي / القاهرة : عزت العطار , 1936

104465506 : رسالة للبيروني : في فهرست كتب محمد زكرياء الرازي / اعتنى بنشرها وتصحيحها ب. كراوس / باريس : مطبعة القلم , 1936

149675879 : Al-Rāzī's Buch Geheimnis der Geheimnisse mit Einleitung und Erläuterungen in deutscher Übersetzung [Texte imprimé] / von Julius Ruska / Berlin : J. Springer , 1937

078967643 : رسائل فلسفية الجزء الأول, [Texte imprimé] : مع قطع بقية من كتبه المفقودة = = Opera philosophica fragmentaque quae supersunt : / لأبي بكر محمد بن زكريا الرازي ; جمعها وصححها ب. كراوس / مصر : جامعة فؤاد الأول , 1939

078215943 : The spiritual physick of Rhazes [Texte imprimé] / translated from the Arabic by Arthur J. Arberry / 1st ed. / London : John Murray , 1950

152037918 : معجم الرازي : مختار الصحاح / ل...محمد بن ابي بكر الرازي / دمشق : مطبعة الترقي , 1954

128530995 : كتاب الحاوي في الطب [Texte imprimé] / لابي بكر محمد بن زكريا الرازي / الطبعة 1. / حيدراباد الدكن : مطبعة مجل دائرة المعارف العثمانية، , 1955

063611457 : Zakarria Razi. Célèbre médecin et philosophe iranien. Bibliographie de Rhazes... préparée et corrigée par M. Nadjmabadi... / Téhran : [s.n.] , 1960

062396811 : الاسرار و سرالاسرار با تجارب شهریاری شهریار بهمنیار پارسی / محمدتقی دانش پژوه / تهران : کمیسیون ملی ایرانیان برای یونسکو , 1964

06239682X : Al-Sīrat al-Falsafīya.. / Ed. by P. Kraus and trans. into Persian by A. Iqbal / With an account of his life, works and ideas by M. Mohaghegh / Tehran : Unesco , 1964

040933458 : "K. al-Mursid aw al-Fusul" / de Abu Bakr Mohamed B. Zakariya Ar-Razi ; traduction et commentaire de El-Arbi Moubachir ; sous la direction de Roger Arnaldez / [Paris] : [s.n.] , 1972

094357226 : Abubetri Rhazae Maomethi Ob usum experientiamque multiplicem, et ob certissimas ex demonstrationibus logicis indicationes, ad omnes praeter naturam affectus [...] [Texte imprimé] / per Gerardum Toletanum medicum Cremonensem, Andream Vesalium Bruxellensem, Albanum Torinum Vitoduranum / Bruxelles : Culture et civilisation , 1973

010309934 : Ar-Rāzī Drogenkunde und Toxikologie im "Kitāb Al-Hāwi" (Liber continens) unter Berücksichtigung der Verfälschungs- und Qualitätskontrolle / vorgelegt von Mohammed Muti Kanawati / Marburg : [s.n.] , 1975

16556055X : كتاب ما الفارق، أو، الفروق، أو كلام في الفروق بين الأمراض / لأبي بكر محمد بن زكريا الرازي ; تقديم وتحقيق وشرح سلمان قطاية / الطبعة 1. / [حلب] : جامعة حلب، معهد التراث العلمي العربي , 1978

009013695 : Libro de la introducción al arte de la medicina o "Isagoge" [Texte imprimé] = = Kitāb al-Madh̲al ilā ṣinā ʻat al-ṭibb wahwa Īsāġūġī : / de Abū Bakr Muḥammad ibn Zakarīyā al-Rāzī ; edición del texto árabe con glosario de los términos médico-técnicos, estudio y traducción al castellano por María de la Concepción Vázquez de Benito / Salamanca : Ediciones Universidad de Salamanca , 1979

000498793 : Guide du médecin nomade [Texte imprimé] : aphorismes / Abû-Bakr Mohammad b. Zakariyya ar-Râzî ; présentés et traduits de l'arabe par El-Arbi Moubachir ; liminaire de Paul Milliez / Paris : Sindbad , 1980, cop. 1980

053079078 : رَاسَاءِل فَلسَفِييَت͏̈ [Texte imprimé] = = ُپِرَ پهِلُسُپهِكَ فرَگمِنتَقُِ قَُِ سُپِرسُنت : مُضَاف ِلَي-هَا قِطَعُن مِن كُتُبِ-هِي َل-مَفقُودَت͏̈ / َبُو بَكر مُحَممَد ِبن زَكَرِييَا َل-رَازِي / 5ِ ِ́دِتُِن / بَيرُوت : دَار َل-َافَاق َل-گَ̌دِيدَت͏̈ , 1982

062368303 : كتاب القولنج = = le livre de la colique : / محمد ابن زكريا الرازي ; صبحي محمود حمّامي / حلب : معهد التراث العلمي العربي , 1983

122884841 : Trois traités d'anatomie arabes [Texte imprimé] / [traduction de] Pieter de Koning ; herausgegeben von Fuat Sezgin / Frankfurt am Main : Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften an der Johann Wolfgang Goethe Universität , 1986

01180128X : Muẖtār al-ṣiḥāḥ / Muḥammad ibn Abī Bakr ibn ʿAbd al-Qādir al-Rāzī ; [taqdīm] Maḥmūd H̱āṭir / Ṭabʿah mudaqqaqah / Bayrūt : Maktabat Lubnān , 1986

122939093 : Traité sur le calcul dans les reins et dans la vessie par Abū Bekr al-Rāzī [Texte imprimé] : und weitere Texte zum gleichen Thema / von al-Rāzī / al-Maǧǔzs̄ / Ibn Hubal, Ibn Sīnā und al-Zahrāwī ; herausgegeben von Fuat Sezgin / Frankfurt am Main : Institüt für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften an der Johann Wolfgang Goethe-Universität , 1986

011799919 : كتاب الشكوك على جالينوس = = Kitâb Al-Shukûk 'Alâ Jâlînûs : / للطبيب الفيلسوف محمد بن زكريا الرازي / Muhammad ibn Zakariyyâ al-Râzî ; حققه وقدم له بالفارسية والعربية والانجليزية مهدي محقق ; edited by Mehdi Mohaghegh / طهران : موسسۀ مطالعات اسلامى , 1993

053078918 : Kitāb al-Muršid aw al-fuṣūl [Texte imprimé] : maʿa nuṣūṣ ṭibbiyyat muẖtārat = = Rhaze's K. al-Murshid aw al-Fusul (the guide or aphorisms) : with texts selected from his medical writings / li-Abī Bakr Muḥammad Ibn Zakariyyā al-Rāzī (251-313 h.)(865-925 m.) / talīhi dirāsat͏̈ taḥlīliyyaẗ li-ṭibb al-Rāzī li-Muḥammad Kāmil Husayn ; tadqīm wa taḥqīq Albert Zakī Iskandar / 2e éd / Al-Qāhirat : Maʿhad al-Maẖtūtāt al-ʿArabiyyat , 1995

048084522 : Maqālaẗ fī al-ḥaṣá fī al kulá wa al-maṯānaẗ [Texte imprimé] = = Traité sur le calcul dans les reins et dans la vessie : / par Abū Bekr Muhammed ibn Zakarīyā al-Rāzī ; Trad. accompagnée du texte par P. de Koning / Frankfurt am main : Institute for the history of Arabic-Islamic Science , 1996

005710758 : Guide du médecin nomade [Texte imprimé] / Abû-Bakr Mohammad b. Zakariyya ar-Râzî ; Aphorismes prés. et trad. de l'arabe par El-Arbi Moubachir ; liminaire de Paul Milliez / Paris : Sindbad , 1996

048086134 : Ṯalāṯ rasāʾil ʿarabiyyaẗ fī al-tašrīḥ = = Trois traités d'anatomie arabe : texte inédit de deux traités ; Trad. de P. de Konning / par Muḥammed ibn Zakariyyā al-Rāzī, et ʿAlī ibn al-ʿAbbās, et ʿAlī ibn Sīnā / Frankfurt am main : Institute for the history of Arabic-Islamic Science , 1996

099034875 : رسائل فلسفيه / ابي بكر محمد بن زكرياء الرازي ; جمعها و صححا باول كراوس / Frankfurt am Main : Institute for the History of Arabic-Islamic science at the Johann Wolfgang Goethe University , 1999

143488872 : الدراسة التحليلية لكتاب الطب الروحاني للطبيب الفيلسوف محمد بن زكريا الرازي [Texte imprimé] : باللغة العربية والفارسية والانجليزية : مع نص المطبوع والمخطوط = Analytical studies on the spiritual physic of Râzî : in Persian, Arabic, and English together with the Arabic edition of P. Kraus and a new manuscript / اهتم بنشرها الدكتور مهدى محقق / تهران = Tehran : مؤسسۀ مطالعات اسلامی، دانشگاه تهران ـ دانشگاه مک گيل = Institute of islamic studies, University of Tehran - McGill university , 1999 (1378 h.š)

071546308 : كِتَاب َل-حَاوِي فِي َل-طِبب َل-گُ̌زء َل-رَابِع عَسَ̌ر, فِي َل-حِمِييَات وَ-َل-بِرَاز وَ-َل-قَيء وَ-گَ̇يرِهَا [Texte imprimé] / لِ-َبِي بَكر مُحَممَد ِبن زَكَرِييَا َل-رَازِي ; صُححِحَ وَ-عُورِضَ بِ-نُشَتَي ِسكُورِييَال [رَقم 856 وَ-رَقم 817] وَ-بِ-نُشَت͏̈ َل-طَبِيب َاسِ̌فَت͏̈ َل-مَحفُوظَت͏̈ فِي مَكتَبَت͏̈ دَاءِرَت͏̈ َل-مَعَارِف / [َل-قَاهِرَت͏̈] : [مَكتَبَت͏̈ َل-تَ̱قَافَت͏̈ َل-دِينِييَت͏̈ , 199؟]

071546294 : كتاب الحاوي في الطب الجزء الثالث عشر, في أمراض الرض والفسخ اللذي ينشق منه داخلا والقروح في أعضاء التناسل والمعقدة وغيرها [Texte imprimé] / أبي بكر محمد بن زكريا الرازي ; صححت وطبعت النسخة الوحيدة المحفوظة في مكتبة اسكوريال [رقم 856] مدريد / [القاهرة] : [مكتبة الثقافة الدينية, , 199؟]

176286195 : al-Ḥāwī fī al-ṭibb [Texte imprimé] / taʼlīf Abī Bakr Muḥammad ibn Zakarīyā al-Razī al-Ṭabīb ; murājaʻah wa-taṣḥīḥ Muḥammad Muḥammad Ismāʻīl / al-Ṭabʻah 1. / Bayrūt : Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah , 2000

080119476 : Maqālah fī al-niqris [Texte imprimé] / li-Abī Bakr al-Rāzī ; taqdīm Ismāʿīl Sirāj al-Dīn ; taḥqīq Yūsuf Zaydān / al-Iskandarīyah : Maktabat al-Iskandarīyah , 2003

161046355 : Continens Rasis...en tibi liber quem in medicina edidit Abuchare filius Zacharie Rasis ...hunc Helchauy, hoc est Continentem appellauit: quia omnem fere medicinalem artem contineret. In eo enim quecunque a priscis illis, tam Grecis quam Arabibus auctoribus annotatu digna in medicina sunt sparsim conscripta collecta congestaque in vnum comperies ... habebis nunc emendatissimum ... [Ressource électronique] / Edition électronique : numérisation 2004 / Paris : BIUM , 2004

157428583 : Rhasis philosophi tractatus nonus ad regem Almansorem, de curatione morboru[m] particularium [Ressource électronique] : opusculum huic saeculo accomodatissimum / Edition électronique : numérisation 2005 / Paris : BIUM , 2005

112701310 : رسائل فلسفية : مع قطع بقيت من كتبه المفقودة / أبو بكر محمد بن زكريا الرازي ; جمعها وصححها بول كراوس / دمشق : بدايات , 2005

143085476 : كتاب الشكوك للرازى [Texte imprimé] : على كلام فاضل الأطباء جالينوس في الكتب التي نسبت إليه / تحقيق وتقديم د. مصطفى لبيب عبد الغنى / القاهرة = Cairo : دار الكتب والوثائق القومية = National library press , 2005 [1426 h.]

154486817 : De variolis et morbillis, arabice et latine [Ressource électronique] : cvm aliis nonnvllis eivsdem argvmenti / Rhazes ; Cvra et impensis Iohannis Channing, natu et civitate Londinensis / Edition électronique : numérisation 2007 / Paris : BIUM , 2007

123049938 : Paraphrasis in nonum librum Rhazae medici arabis clariss. ad Regem Almansorem [Ressource électronique] : de singularu[m] corporis partium affectuum curatione / autore Andrea Vvesalio Bruxellensi Medicine candidato / Edition électronique : numérisation 2007 / Paris : BIUM , 2007

148222420 : Traité de la variole et de la rougeole de Razès [Ressource électronique] / Muḥammad ibn Zakarīyā Abū Bakr al Razi ; trad. française par MM. Leclerc,...et Lenoir / Edition électronique : numérisation 2009 / Paris : BIUM , 2009

193840847 : Traité sur le calcul dans les reins et dans la vessie / par Abu Bekr Muhammed ibn Zahariya al Razi ; traduction accompagnée du texte par P. de Koning,... / [Fac-similé numérique] / Alexandrie : Bibliotheca Alexandrina , 2009-2010

193842742 : Trois traités d'anatomie arabes par Muhammed ibn Zakariyyā al-Rāzī'Ali ibn al-'Abbās et 'Ali ibn Sīnā : texte inédit de deux traités / traduction de P. de Koning,... / [Fac-similé numérique] / Alexandrie : Bibliotheca Alexandrina , 2009-2010

158173910 : Traicté de la peste, et de sa guerison, premierement escrit en langue syrienne, par Rases medecin admirable, interpreté en Grec, par Alexandre Trallian, et nouvellement traduit de grec en françois, par M. Sebastian Colin ... Plus. une epitome, contenant les causes, remedes, et preservatifs de la peste, composé par ledit Colin. Aussi une briesve exposition de certains mots, rencontrés en traduisant cet autheur, laquelle a semblé estre necessaire, pour avoir plus facile intelligence de cette traduction. Avec un traité contenant le regime & façon de vivre, utile aux amateurs de leur santé : composé par ledit Colin [Ressource électronique] / Edition électronique : numérisation 2010 / Paris : BIUM , 2010

163518815 : L'"Almansore" [Texte imprimé] : volgarizzamento fiorentino del XIV secolo / [Abu Bakr Muhammad ibn Zakarya ar-Razi] ; edizione critica, Rosa Piro / Firenze : SISMEL-Ed. del Galluzzo , 2011, cop. 2011

165430761 : Medici antiqui Graeci, Latini, atque Arabes. Qui de Febribus scripserunt. Summo studio, atque labore ab excellentissimo d. Ioanne Fernelio, Ambiano, medico, ac philosopho olim in unum collecti, nunc vero omni diligentia in hac impressione, in lucem editi. Opus praeclarum, et tam medicis, quam rem medicam profitentibus, ad cognoscendas qualitates, differentias febrium, remediaque et curationes earum perutile, ac necessarium. Nomina auctorum, versa pagina indicabit. Cum indice, tum capitum, tum rerum locupletissimo [Ressource électronique] / Edition électronique : numérisation 2012 / Paris : BIU Santé , 2012

192391607 : أوجاع النقرس / محمد بن زكريا الرازي أبو بكر ; تحقيق عبد الحفيظ منصور / تونس : ʿAbd al-Ḥafīz Manṣūr , 2013

135543193 : In hoc volumine continentur. Insignium medicorum, Ioan. Serapionis Arabis De simplicibus medicinis opus praeclarum & ingens; Averrois Arabis, De eisdem liber eximius. Rasis filii Zachariae, De eisdem opusculum perutile. Incerti item autoris de centaureo libellus hactenus Galeno inscriptus. Dictionum Arabicarum iuxta atq[ue] Latinarum index ualde necessarius, In quorum emendata excusione, ne quid omnino disyderaretur Othonis Brunfelsij singulari fide & diligentia cautum est / Argentorati : Excudebat Georgius Vlricher Andlanus , Anno M.D. XXXI. mense Septembri

070358621 : La médecine spirituelle / Muhammad Ibn Zakariyyâ al-Razi (Rhazès) ; traduction de l'arabe, introduction, notes et bibliographie par Rémi Brague / Paris : Flammarion , DL 2003, cop. 2003

150347790 : Expositio noni libri Almansoris [...] / Venetijs : Expensis domini Andrre Torresani de Asula. Per Bernardinum Vercellensem , Ultimo kal.Januarij.1504

135803063 : Abubecri Rasis filii Zachariae libri ad Almansorem, liber divisionum, de juncturis, de aegritudinibus puerorum, aphorismi, etc. [Gerardo Cremonensi interprete] / Mediolani : per Leonard Pachel et Ulderic. Scinzcenceller , XVI kal. Mart 1481

137771002 : Almansoris Liber nonus cum expositione Silani de Nigris de Papia. Receptae Petri de Tussignano supra nonum ad Almansorem / Impresse Venetiis iussu [et] i[m]pe[n]sis nobilis viri Octauiani Scoti ciuis modoetie[n]sis anno Salutis MCCCCXC decima die Aprilis , [10 IV 1490]

143474413 : [F. 1 r°] Hu[n]c libru[m] co[m]posuit in medicina Albuchare mugamet medicus filius Zacharie rasis: [et] co[n]gregavit in eo egritudi[n]es sup[er]venientes corpori humano. Et nominavit ipsum helchavy: Hoc est liber [con]tine[n]s arte[m] medicine [f. 526] Explicit liber XXV. elchavy. i. continentis in medicina que[m] [com]posuit Bubikir Zacharie Errasis filius: traductus ex arabico in latinum per magistrum Feragium medicum Salerni jussu excelentissimi regis Karoli glorie gentis christiane corone filiorum baptismatis [et] luminis pzritorum / [S. l.] : [s. n.] , [15..]

105635243 : Continens Rasis ordinatus & correctus per clarissimum artium et medicine doctorem magistru[m] Hieronymu[m] Surianu[m] : & nunc in camaldulensi ordine Deo dicatum ultimo impressus. Cum gratia & privilegio / [Venetiis] : [per Bernardinu[m] Benalium] , [1509]

150210175 : Opera parva Abubetri filii Zacharie filii Arasi que in hoc parvo volumine continentur, sunt Liber ad Almansorem decem tractatus continens cum nonnulis additionibus interlinearibus Gerardi Cremonensis, nusquam antea impressis. Tractatus de egritudinibus juncturarum. De morbis puerorum. Aphorismorum ejusdem libri sex. Parvum antidotarium ipsius. Tractatus de preservatione ab egritudine lapidis. Liber introductorius parvus in medicinam. De sectionibus et cauteriis ac ventosis. Sinonyma ejusdem. Liber divisionum cum novem captis ["sic"] in fine additis et ab aliis impressoribus semper obmissis quibus operibus additus est Constantini Monachi viaticus. À la fin " Expliciunt parva opera Rasis... Impressa Lugduni per Gilbertum de Villiers, impensis domini Johannis de Ferrariis, alias de Jolitiis, ac domini Vincentii de Prothonariis, anno... millesimo quingentesimo et undecimo, die... decima tertia mensiis maii / Venu[n] : dantur Lugduni in vico Mercuriali sub signo Angeli. , [1511]

152282319 : Memoriale medicorum canonice practicantium A Rustico ... ordinatum continens: Canones communes medicationem perficientes; Canones pro curatione febrium necessarios; Canones ad usum medicinarum requisitos; Centum egritudinum ultimas curationes; Quingentarum dispositionum optima medicamenta. / Pavia : Impressum in Almo Papiensi Gymnasio , [1517]

085056634 : Opvs Medicinæ Practicæ Salvberrimum, antehac nusquam impressum, Galeatij de sancta Sophia in nonu[m] tractatum libri Rhasis ad Regem Almansorem, de curatione morborum particularium, huic seculo accomodatissimum. Libellvs Introdvctorivs In Artem paruam Galeni de principijs uniuersalibus totius medicinæ tam theoricæ quàm practicæ, ex doctrina Auicenne [et] altorum Philosophorum congestus, Omnibus ad Hippocraticam disciplinam anhelantibus summe necessarius. Quæ omnia perrara, paucisq[ue] uisa, & iam fermè obliterata, restituit, correxit, & publicauit Georgius Kraut, Artium & Medicinæ Doctor. / Haganoae, Ex prælo literario Valentini Kobian, anno nati Saluatoris MDXXXIII. , [1533]

063491362 : Paraphrasis in nonum librum Rhazae medici Arabis clariss ad regem Almansorem, de affectuum singularu[m] corporis partium curatione, Andrea Vvesalio Bruxellensi autore. Rerum ac uerborum in hoc opere memorabilium diligentissimus index / Basileae : (Col. : (Basileae : in officina Roberti VVinter, , [1537]

04267817X : Abubetri Rhazae Maomethi Ob usum experientiamque multiplicem, et ob certissimas ex demonstrationibus logicis indicationes, ad omnes praeter naturam affectus, atque etiam propter remediorum uberrimam materiam, summi medici opera exquisitoria, quibus nihil utilius ad actus practicos extat, omnia enim penitus quae habet aut Hippocrates obscuriora, aut Galenus fusiora, fidelissime doctissimeque exponit, et in lucem profert [Texte imprimé] / Rhazes ; per Gerardum Toletanum medicum Cremonensem, Andream Vesalium Bruxellensem, Albanum Torinum Vitoduranum, latinitate donata, ac jam primum quam castigatissime ad vetustum codicem summo studio collata et restaurata, sic ut a medicinae candidatis intelligi possint, quibus nihil prorsus salutarius in miserorum mortalium usum, adversus tot morborum species, conferri potuit, singulorum librorum qui in hoc volumine continentur elenchus, versa pagella indicatur / Basileae in officina Henrichi Petri , [1544]

100223877 : Razae Libellus de peste De graeco in Latinum sermonem versus [Texte imprimé] / Rāzī ; per Nicolaum Macchellum Medicum Mutinensem. / Venetiis : apud Andream Arriuabenum ad signum Putei. M.D.LVI. , [1555]

117563277 : De variolis et morbillis liber, auctore Ric. Mead, collegii med. Londinens. & Edimburg. socio, regiae societat. sodali, medico regio. Huic accessit Rhazis, medici, inter Arabas celeberrimi, de iisdem morbis commentarius. / [S. l.] : [s. n.] , [1747]

118176536 : Richardi Mead... Opera medica, figuris illustrata, ac variis mendis diligentissime expurgata [Texte imprimé] / [Richard Mead] / Neapoli : Ex typographia Benedicti Gessari, MDCCLVIII , [1778]

126577382 : Thirty-three clinical observations [Texte imprimé] / by Rhazes (circa 900 A.D.) [translated by] Max Meyerhof / Bruges : Saint Catherine Press , [1935?]

055937381 : السيرة الفلسفية [Texte imprimé] / محمد بن زكريا رازي ; edited by P. Kraus ; and translated into Persian by A. Iqbal ; with an account of his life, works and ideas by M. Mohaghegh / Téhéran : Commission nationale iranienne pour l'Unesco , [1964]

069780811 : كتاب الحاوي في الطب الجزء الثامن, أمراض العين [Texte imprimé] / لابي بكر محمد بن زكريا الرازي ; صحح من نسخة فلواري شريف ونسخة اسكوريال وطبع تحت مراقبة شرف الدين أحمد / [القاهرة] : مكتبة الثقافة الدينيةt͏̈ , [199?]

071546278 : كتاب الحاوي في الطب الجزء الحادي عشر, أمراض العين [Texte imprimé] / لابي بكر محمد بن زكريا الرازي ; صحح من نسخة فلواري شريف ونسخة اسكوريال وطبع تحت مراقبة شرف الدين أحمد / [القاهرة] : مكتبة الثقافة الدينيةt͏̈ , [199?]

069780374 : كتاب الحاوي في الطب الجزء الثاني, أمراض العين [Texte imprimé] / لابي بكر محمد بن زكريا الرازي ; صحح من نسخة فلواري شريف ونسخة اسكوريال وطبع تحت مراقبة شرف الدين أحمد / [القاهرة] : مكتبة الثقافة الدينيةt͏̈ , [199?]

071546332 : كتاب الحاوي في الطب الجزء السابع عشر, أمراض العين [Texte imprimé] / لابي بكر محمد بن زكريا الرازي ; صحح من نسخة فلواري شريف ونسخة اسكوريال وطبع تحت مراقبة شرف الدين أحمد / [القاهرة] : مكتبة الثقافة الدينيةẗ , [199?]

069780714 : كتاب الحاوي في الطب الجزء السابع, أمراض العين [Texte imprimé] / لابي بكر محمد بن زكريا الرازي ; صحح من نسخة فلواري شريف ونسخة اسكوريال وطبع تحت مراقبة شرف الدين أحمد / [القاهرة] : مكتبة الثقافة الدينيةt͏̈ , [199?]

069780706 : كتاب الحاوي في الطب الجزء السادس, أمراض العين [Texte imprimé] / لابي بكر محمد بن زكريا الرازي ; صحح من نسخة فلواري شريف ونسخة اسكوريال وطبع تحت مراقبة شرف الدين أحمد / [القاهرة] : مكتبة الثقافة الدينيةt͏̈ , [199?]

069780420 : كتاب الحاوي في الطب الجزء الخامس, أمراض العين [Texte imprimé] / لابي بكر محمد بن زكريا الرازي ; صحح من نسخة فلواري شريف ونسخة اسكوريال وطبع تحت مراقبة شرف الدين أحمد / [القاهرة] : مكتبة الثقافة الدينيةt͏̈ , [199?]

069780404 : كتاب الحاوي في الطب الجزء الرابع, أمراض العين [Texte imprimé] / لابي بكر محمد بن زكريا الرازي ; صحح من نسخة فلواري شريف ونسخة اسكوريال وطبع تحت مراقبة شرف الدين أحمد / [القاهرة] : مكتبة الثقافة الدينيةt͏̈ , [199?]

06978082X : كتاب الحاوي في الطب الجزء التاسع, أمراض العين [Texte imprimé] / لابي بكر محمد بن زكريا الرازي ; صحح من نسخة فلواري شريف ونسخة اسكوريال وطبع تحت مراقبة شرف الدين أحمد / [القاهرة] : مكتبة الثقافة الدينيةt͏̈ , [199?]

071546375 : Kitāb al-ḥāwī fī al-ṭibb Al-ǧuzʾ al-ḥādī wa-ʿišrūn, al-qism al-ṯānī, Fī al-adwīyat͏̈ al-mufradat͏̈ / li-Abī Bakr Muḥammad ibn Zakarīyā al-Rāzī ; al-taṣḥīḥ min nusẖat͏̈ Iskūrīyāl al-waḥīdat͏̈ [raqm 814] / [Al-Qāhirat͏̈] : Maktabat͏̈ al-ṯaqāfat͏̈ al-dīniyyat͏̈ , [199?]

069780366 : كتاب الحاوب في الطب الجزء الأول, في أمراض الرأس [Texte imprimé] / لابي بكر محمد بن زكريا الرازي ; صحح عن النسخة الوحيدة المحفوظة في مكتبة اسكوريال تحت اعانة وزارة معارف الحكومة العالية الهندية / [القاهرة] : مكتبة الثقافة الدينية , [199?]

069780846 : كتاب الحاوي في الطب الجزء العاشر, أمراض العين [Texte imprimé] / لابي بكر محمد بن زكريا الرازي ; صحح من نسخة فلواري شريف ونسخة اسكوريال وطبع تحت مراقبة شرف الدين أحمد / [القاهرة] : مكتبة الثقافة الدينيةt͏̈ , [199?]

071546367 : كتاب الحاوي في الطب الجزء الحادي والعشرون، القسم الأول, أمراض العين [Texte imprimé] / لابي بكر محمد بن زكريا الرازي ; صحح من نسخة فلواري شريف ونسخة اسكوريال وطبع تحت مراقبة شرف الدين أحمد / [القاهرة] : مكتبة الثقافة الدينيةt͏̈ , [199?]

069780390 : كتاب الحاوي في الطب الجزء الثالث, أمراض العين [Texte imprimé] / لابي بكر محمد بن زكريا الرازي ; صحح من نسخة فلواري شريف ونسخة اسكوريال وطبع تحت مراقبة شرف الدين أحمد / [القاهرة] : مكتبة الثقافة الدينيةt͏̈ , [199?]

071546383 : كتاب الحاوي في الطب الجزء الثاني وعشرون, في الصيدلية وفي جداول انستنباط الأسماء والأوزان والمكاييل [Texte imprimé] / لأبي بكر محمد بن زكريا الرازي ; التصحيح بعد المعارضة بنسخة اسكوريال [رقم 815] النسخة التركية / [القاهرة] : مكتبة الثقافة الدينية , [199؟]

071546340 : كتاب الحاوي في الطب الجزء الثامن عشر, في البرحان وما يتعلق به [Texte imprimé] / لأبي بكر محمد بن زكريا الرازي ; صحح وعورض بنسختي اسكوريال [رقم 817 و856] وبنسخة الطبيب آشفة المحفوظة في مكتبة دائرة المعارف العثمانية وبنسخة بهلواري شريف (بهار)المحفوظة في مكتبة دائرة المعارف العثمانية / [القاهرة] : مكتبة الثقافة الدينية, , [199؟]

071546359 : كتاب الحاوي في الطب الجزء التاسع عشر, في البول وما يتعلق به والسموم [Texte imprimé] / لأبي بكر محمد بن زكريا الرازي ; صحح وعورض بنسخة اسكوريال [رقم 817 و814] وبنسخة الطبيب آشفة المحفوظة في مكتبة دائرة المعارف العثمانية وبنسخة بهلواري شريف (بهار)المحفوظة في مكتبة دائرة المعارف العثمانية / [القاهرة] : مكتبة الثقافة الدينية , [199؟]

071546200 : كِتَاب َل-حَاوِي فِي َل-طِبب (َل-گُ̌زء َل-عِس̌رُون), [Texte imprimé] / لِ-َبِي بَكر مُحَممَد ِبن زَكَرِييَا َل-رَازِي فِي َل-َدوِييَت͏̈ َل-مُفرَدَت͏̈ صُحِحَ وَ-عُورِضَ بِ-نُشَت͏̈ ِسكُوريَال [رَقم 812 وَ 814] / [القاهرة] : مكتبة الثقافة الدينية , [199؟]

071546324 : كتاب الحاوي في الطب الجزء السادس عشر, في حميات الدق والذبول والنافض والحميات اللتي لا تسخن وفي الحميات الوبئية وغيرها [Texte imprimé] / لأبي بكر محمد بن زكريا الرازي ; صحح وعورض بنسختي اسكوريال [رقم 817 و856] وبنسخة الطبيب آشفة المحفوظة في مكتبة دائرة المعارف العثمانية / [القاهرة] : مكتبة الثقافة الدينية , [199؟]

071546405 : كتاب الحاوي في الطب الجزء الثالث وعشرون, القسم الثاني, في ما يعرض للجلد من البهق والبرص والخذام وغيرها وفي خضاب الشعر واليد [Texte imprimé] / لأبي بكر محمد بن زكريا الرازي ; التصحيح من نسخة اسكوريال [رقم 816] ونسخة الطبيب آشفة ونسخة فلواري / [القاهرة] : مكتبة الثقافة الدينية , [199؟]

071546391 : كتاب الحاوي في الطب الجزء الثالث وعشرون, القسم الأول, في قوانين استعمال الأطعمة والأشربة وفي النوم واليقضة وفي الأمراض اللتي تعدي وتتوارث وغيرها [Texte imprimé] / لأبي بكر محمد بن زكريا الرازي ; التصحيح من نسخة اسكوريال [رقم 816] ونسخة الطبيب آشفة ونسخة فلواري / [القاهرة] : مكتبة الثقافة الدينية , [199؟]

071546286 : كتاب الحاوي في الطب الجزء الثاني عشر, في أمراض الصرتان والأورام والدماميل والديلات وما يحلل جسأ القروح والدشبد وغيرها [Texte imprimé] / لأبي بكر محمد بن زكريا الرازي ; صححت وعورضت نسخة اسكوريال [رقم 813] بنسختين قديمتين محفوظتين في المكتبة الشهيرة :نسخة المتحف الأهلي بدلهي ونسخة مكتبة مولانا آزاد بجامعة عليكره / [القاهرة] : [مكتبة الثقافة الدينية , [199؟]

146826884 : Logica / Nicephorus Blemmydas / Georgius Valla / Pseudo-Euclides [= Hypsicles] / Nicephorus Gregoras / Proclus / Aristarchus Samius / Pseudo-Timaeus Locrus / Cleonides / Eusebius Caesariensis / Cleomedes / Athenagoras ; De Poetica / Nicephorus Blemmydas / Georgius Valla / Pseudo-Euclides [= Hypsicles] / Nicephorus Gregoras / Proclus / Aristarchus Samius / Pseudo-Timaeus Locrus / Cleonides / Eusebius Caesariensis / Cleomedes / Athenagoras ; Magna moralia / Nicephorus Blemmydas / Georgius Valla / Pseudo-Euclides [= Hypsicles] / Nicephorus Gregoras / Proclus / Aristarchus Samius / Pseudo-Timaeus Locrus / Cleonides / Eusebius Caesariensis / Cleomedes / Athenagoras ; De Bono corporis habitu / Nicephorus Blemmydas / Georgius Valla / Pseudo-Euclides [= Hypsicles] / Nicephorus Gregoras / Proclus / Aristarchus Samius / Pseudo-Timaeus Locrus / Cleonides / Eusebius Caesariensis / Cleomedes / Athenagoras ; De Inaequali intemperie / Nicephorus Blemmydas / Georgius Valla / Pseudo-Euclides [= Hypsicles] / Nicephorus Gregoras / Proclus / Aristarchus Samius / Pseudo-Timaeus Locrus / Cleonides / Eusebius Caesariensis / Cleomedes / Athenagoras ; De Praesagitura / Nicephorus Blemmydas / Georgius Valla / Pseudo-Euclides [= Hypsicles] / Nicephorus Gregoras / Proclus / Aristarchus Samius / Pseudo-Timaeus Locrus / Cleonides / Eusebius Caesariensis / Cleomedes / Athenagoras ; De Succedaneis / Nicephorus Blemmydas / Georgius Valla / Pseudo-Euclides [= Hypsicles] / Nicephorus Gregoras / Proclus / Aristarchus Samius / Pseudo-Timaeus Locrus / Cleonides / Eusebius Caesariensis / Cleomedes / Athenagoras / [Venise] : [Simone Bevilacqua] , [30 septembre 1498]

010002685 : Masāʾil al-Rāzī wa aǧwibatuhā min ḡaraʾib ay al-tanzīl : yaḥtawī ʿala akṯar min maʾatī wa ʾalf suʾāl / taʾlīf Muḥammad ibn Abī bakr ibn ʿAbd al-Qādir al-Rāzī ; taḥqīq wa taṣḥiḥ Ibrāhīm ʿAṭwat ʿAwaḍ / /al-ṭabaʿat al-ṯāniyat / Téhéran : Maṭbaʿat ẖadamāt ǧābī , [S.d]

165722517 : كتاب منافع الاغذية ودفع مضارها [Texte imprimé] / لابي بكر محمد بن زكريا الرازي، وبهامشه كتاب دفع المضار الكلية عن الابدان الانسانية، بندارك ابواع خطا التدبير لابي علي الحسين بن عبد الله الشهير بابن سينا / الطبعة 1. / بيروت : دار صادر، , [sd؟]

145625486 : La conducta virtuosa del filósofo [Texte imprimé] ; [El libro de la medicina espiritual] / Al-Rāzi ; traducción, introducción y notas de Emilio Tornero / Madrid : Trotta , cop. 2004

069104476 : Scriptores physiognomonici graeci et latini / rencensuit Richardus Foerster / Editio stereotypa editionis primae (1893) / Stutgardiae : in aedibus B. G. Teubneri , copyright 1994

087690373 : Libro de la introducción al arte de la medicina o "Isagoge" de Abu Bakr Muhammand B. Zakariya Al-Razi [Texte imprimé] / María Concepcíon Vázquez de Benito, ed. / Reproducción facsimilar / Salamanca : Ediciones Universidad de Salamanca , impr. 1997

153749792 : La plus belle histoire de la liberté [Texte imprimé] / André Glucksmann, Nicole Bacharan, Abdelwahab Meddeb ; avec Michka Mindel ; postface de Vaclav Havel / Paris : Éd. du Seuil , impr. 2011

164621970 : المدخل التعليمى، يا راهنماى آموزش صنعت كيميا / از محمد زكريا رازى ؛ با مقدمه اى در بارۀ كتابهاى كيميائى رازى ; به اهتمام حسنعلى شيبانى / تهران : انتشارات دانشگاه تهران , ١٣٤٦

045620644 : Rhazes De variolis et morbillis, arabice et latine; cvm aliis nonnvllis eivsdem argvmenti. Cvra et impensis Iohannis Channing, natu et civitate Londinensis / Londini, excvdebat Gvilielmvs Bowyer, 1766

042684161 : Clarificatorium celeberrimi doctoris magistri Joannis de Tornamira preclarissimi studii Montispessulani cancellarii super nono Almansoris : cum textu ipsius Rasis. Tractatus ejusdem magistri Joannis de febribus. / [Venise, 1507]

145716627 : Fasciculus medicie [sic]. Praxis tam chirurgis quam etiam physicis maxime necessaria, consummatissimi artium, & medicine doctoris Joannis de Ketam alemani, fasciculus medicine nuncupata, que in duodecim singularissimos tractatus distinguitur, ut infra inspicienti patet, videlicet. De judiciis urunarum. De flobothomia. De cautellis venarum. De membris genitalibus. De problematibus. De chyrurgia. De egritudinibus particu. De peste co[g]iter evitanda. Mundini usualis anatho. Allexa[n]dri Achillini anath.De egritudinibus puero. De venenis o[mn]ibus minera. Que omnia post novissimam Veneatm intelligibilem impressionem, excussam anno domini M. CCCCC. exactissima diligentia Antonii Francisci Arrivabeni Veneti, & Andree fratrum, collatis multis exemplaribus, admussim fuere recognita, cunctisque mendis & erroribus, quibus undique scatebant, expurgata. Adjectis denuo in Mundini anathomiam Allexandri Achillini Bononiensis annotationibus, nec non insigni tractatus de venenis mineralibus, & aliis multis, que in eadem mendosa impressione deerant. Additis insuper duobus reproriis, que o[mn]ia digna cognitu mirifice demo[n]strant

155302272 : In hoc volumine continentur. Practica Geraldi de Solo super nono Almansoris. Introductorium juvenum. Tractatus de gradibus. Libellus de febribus ejusdem. / [Lyon, François Fradin, 25 mai 1504]

044314973 : Alexandrou Trallianou... Biblia duokaideka. Rhazē Logos peri loimikēs apo tēs surōn dialektou oxellēniatheis. = Alexandri Tralliani... Lib. XII. Rhazae De pestilentia libellus ex Syrorum lingua in Graecam translatus. Jacobi Goupyli in eosdem castigationes. Ex bibliotheca regia / Lutetiae, ex officina Rob. Stephani. M.D.XLVIIAuteur des citations ou des fragments textuels :

Rôles ?144316374 : Lettres de M. Coste, médecin de l'hôpital militaire de Calais,... à M. Paulet, docteur non-régent de la Faculté de médecine de Paris, pour servir de réponse à un factum de celui-ci, contre Abu-Becker Mohammed Rhazes, ancien médecin arabe,... le Dr Mead, médecin du roi d'Angleterre,... M. Roux, docteur régent,... et l'auteur aussi flatté qu'émerveillé de se trouver en aussi bonne compagnie / A Cantorbery, : De l'imprimerie de Simmons et Kirby. , M. DCC. LXXVI.

13548698X : أبو بكر الرازي وأثره في الطب [Texte imprimé] / [بغداد] : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مركز إحياء التراث العلمي العربي، جامعة بغداد , 1988

14037180X : Medicina vniuersa Iohannis Baptistae Montani ex lectionibus eius, caeterisque opusculis, tum impressis, tum scriptis collecta, & in tres tomos nunc primum decenti ordine digesta, studio & opera Martini Weindrichii ...Cum indice trigemino / Francofurdi : Apud Andreae Wecheli heredes, Claud. Marnium, & Ioann. Aubrium. , MDLXXXVII

105681059 : Ordinis medici in Universitate litteraria Ienensi ... Christ. Gothfried Gruner, ... sollemnia inauguralia ... Augusti Ioannis Georgii Caroli Batsch, ... habenda indicit. Infant : Fragmenta medicorum Arabum et Graecorum, De variolis. I / Jenae : Litteris Hellerianis , [1786]

080531512 : Rosa Gallica aggregatoris Lugdune[n]sis domini Symphoriani Cha[m]perii omnib[us] sanitatem affectantibus utilis & necessaria. Quæ in se co[n]tinet p[rae]cepta, auctoritates, at[que] se[n]te[n]tias memoratu dignas, ex Hippocratis, Galeni, Erasistrati, Asclepiadis, Diascoridis, Rasis, Haliabatis, Isaac, Avice[n]næ, multoru[m][que] alioru[m] clarorum virorum libris in unu[m] collectas : quæ ad medicam artem recta[m][que] vivendi forma[m] plurimu[m] conducu[n]t. Una cum sua p[re]ciosa margarita : de medici at[que] [æ]gri officioPréfacier, etc. :

Rôles ?116845023 : Tibb an-nabı̄ [Texte imprimé] : die Prophetenmedizin bei Ibn as-Sunnı̄ und Abū Nu'aim unter besonderer Berücksichtigung der Kapitel über den Kopfschmerz, die Augen-, Nasen-, Zahnkrankheiten und die Hämorrhoiden / Ömer Recep / Marburg/Lahn : E.S.Symon , 1969Auteur présumé :

Rôles ?188311750 : On the treatment of small children : the Latin and Hebrew translations = = De curis puerorum : / Al-Rāzī ; edited and translated by Gerrit Bos, Michael McVaugh / Leiden : Brill , cop. 2015

045620725 : Das aller edlest und bewertest Regiment der gesundtheyt, Auch von allen verßorgen Künsten un[d] Königklichen Regimenten Aristotelis. Das er dem Großmechtigen König Alexandro zůgeschrieben hatt. Auß Arabischer Sprach durch Meister Philipsen, dem Bischoff Vonn Valentia, der Stadt Jerapolis, In das latein verwandelt, Nachmals auß dem latein in das Teütsch gebracht, Bey Doctor Johann Lorchner zů Spalt (So beyder Keyser Frydrichs un[d] Maximilians Loeblicher gedechtnuß Rath un[d] Mathematicus gewesen) nach seinem tod geschribe[n] gefunden zů auffenthaltung un[d] Fristung yn gesundtheit menschlichem lebenn zů gůtt, Durch Johann Besolt in Truck verordnetEditeur scientifique :

Rôles ?132365251 : Alexandri Tralliani lib. XII, graece ; Rhazae de pestilentia libellus ex Syrorum lingua in graecam translatus ; Jacobi Goupyli in eosdem castigationes / Lutetiae : Ex officina Rob. Stephani , 1548Sujet :

Rôles ?143316273 : [La vie et l'oeuvre médicale de Rhazès] [Texte imprimé] / Mahmud Najmabadi / Téhéran : Elmi , 1318 hégire sol. [1939]

092999697 : حكيم رازي [Texte imprimé] : (حكمت طبيعي و نظام فلسفی) محمد بن زكرياي صيرفي / تأليف پرويز سپيتمان (اذكائي) / تهران : انتشارات طرح نو , 1382 [2003]

092999697 : حكيم رازي [Texte imprimé] : (حكمت طبيعي و نظام فلسفی) محمد بن زكرياي صيرفي / تأليف پرويز سپيتمان (اذكائي) / تهران : انتشارات طرح نو , 1382 [2003]

196196094 : تاریخ و ادبیات ایران : محمد بن زکرياى رازى / دکتر محمد دهقانى / تهران : نشر نی , 1394 [2015]

109460618 : Richardi Mead M. D. Collegii Medici, & Regiæ Societatis Londinensis Socii, Medici Regii Opera, ad editiones Anglicas nuperrimas typis mandata. 1. De venenis. 2. De peste. 3. De variolis et morbillis. Accessit Rhazis inter Arabas celeberrimi, de iisdem morbis commentarius. 4. De imperio Solis et Lunae in corpora humana, & morbis inde' oriundis. 5. Oratio anniversaria Harveiana in Theatro Regii Medicorum Londinensium Collegii habita. 5. Dissertatio de nummis quibusdam Smyrnaeis in Medicorum honorem percussis. Anglica interpretatus est A. C. Lorry ... cum figuris aeneis / Parisiis : apud Gulielmum Cavelier, patrem, via San-Jacobea, ad insigne Lilii aurei , 1751

164929541 : رسالة البيروني في فهرس كتب محمّد بن زكريّاء الرازي [Texte imprimé] / اعتنى بنشرها وتصحيحها ب. كراوس / باريس : مطبعة القلم , 1936

104465506 : رسالة للبيروني : في فهرست كتب محمد زكرياء الرازي / اعتنى بنشرها وتصحيحها ب. كراوس / باريس : مطبعة القلم , 1936

164929541 : رسالة البيروني في فهرس كتب محمّد بن زكريّاء الرازي [Texte imprimé] / اعتنى بنشرها وتصحيحها ب. كراوس / باريس : مطبعة القلم , 1936

062396838 : La physiognomonie arabe et le Kitāb al-firāsa de Fakhr al-Din al-Rāzi [Texte imprimé] / par Youssef Mourad,.. / Paris : Librairie orientaliste P. Geuthner , 1939

12276207X : Er Rāzi philosophe d'après des ouvrages récents [Texte imprimé] / Maurice Gaudefroy-Demombynes / sl : sn , 1941

12276207X : Er Rāzi philosophe d'après des ouvrages récents [Texte imprimé] / Maurice Gaudefroy-Demombynes / sl : sn , 1941

149623852 : مذهب الذرة عند المسلمين وعلاقته بمذاهب اليونان والهنود : ومعه فلسفة محمد بن زكريا الرازي / تأليف س. پينيس ; نقله عن الألمانية محمد عبد الهادي أبو ريدة / القاهرة : مكتبة النهضة المصرية , 1946

094635536 : Les mardis de Dar El-Salam ; dir. de publication Louis Massignon / Paris : J. Vrin , 1956

155016717 : مقدمة في تأريخ الطب العربي / تأليف التجاني الماحي / الخرطوم : مطبعة مصر (سودان) ليمتد , 1959

080948510 : Rhazes on the diseases of the head [Texte imprimé] / Nafia Mansour / Zürich : Juris Druck + Verlag , 1968

123916453 : L'algèbre au Moyen âge [Texte imprimé] : le "Liber Mensurationum" d'Abû Bekr / Hubert L.L.Busard / Paris : Ed.C.Klincksieck , 1968

176485988 : Rhazès [Texte imprimé] : 850-923 J. C. : psychologie médicale, psychosomatique et déontologie / Sleïm Ammar / Tunis : [Société tunisienne des sciences médicales et conseil de l'ordre des médecins] , 1969

022197664 : Un filosofo "laico" del Medioevo musulmano [Texte imprimé] : Abū Bakr Muḥammad ben Zakariyyā Rāzī : (Rhazes, n. 850 / m. 923-925) / Alessandro Bausani / Roma : Istituto di studi islamici , 1981

022197664 : Un filosofo "laico" del Medioevo musulmano [Texte imprimé] : Abū Bakr Muḥammad ben Zakariyyā Rāzī : (Rhazes, n. 850 / m. 923-925) / Alessandro Bausani / Roma : Istituto di studi islamici , 1981

138773467 : Beiträge zur islamischen Atomenlehre [Texte imprimé] / Salomon Pines / New York : Garland Publishing , 1987

13548698X : أبو بكر الرازي وأثره في الطب [Texte imprimé] / [بغداد] : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مركز إحياء التراث العلمي العربي، جامعة بغداد , 1988

13548698X : أبو بكر الرازي وأثره في الطب [Texte imprimé] / [بغداد] : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مركز إحياء التراث العلمي العربي، جامعة بغداد , 1988

014302446 : Fahrettin Râzî [Texte imprimé] : hayatı, fikirleri, eserleri / Süleyman Uludağ / Ankara : Kültür Bakanlığı , 1991

179398202 : "La cadence dialectique dans la pensée islamique" ou "un pas en avant deux pas en arrière" [Texte imprimé] / Abdelmajid El Ghannouchi ; sous la direction de Georges Labica / [S.l.] : [s.n.] , 1995

04808414X : Muḥammad ibn Zakarīyāʼ al-Rāzī [Texte imprimé] : texts and studies / collected and reprinted by Fuat Sezgin in collaboration with Mazen Amawi, Carl Ehrig-Eggert, Eckhard Neubauer / Frankfurt am main : Institute for the history of Arabic-Islamic Science , 1996

04808414X : Muḥammad ibn Zakarīyāʼ al-Rāzī [Texte imprimé] : texts and studies / collected and reprinted by Fuat Sezgin in collaboration with Mazen Amawi, Carl Ehrig-Eggert, Eckhard Neubauer / Frankfurt am main : Institute for the history of Arabic-Islamic Science , 1996

051076675 : Muhammad ibn Zakarīyāʾ ar-Rāzī (d. 313/925) [Texte imprimé] : Texts and studies / collect. and reprint. by Fuat Sezgin ; in collab. with Mazen Amawī...[et al] / Frankfurt am Main : Institute for the history of Arabic-Islamic Science , 1999

047885165 : Freethinkers of medieval Islam [Texte imprimé] : Ibn al-Rawandi, Abu Bakr al-Razi and their impact on islamic thought / Sarah Stroumsa / Leiden : Brill , 1999

143488872 : الدراسة التحليلية لكتاب الطب الروحاني للطبيب الفيلسوف محمد بن زكريا الرازي [Texte imprimé] : باللغة العربية والفارسية والانجليزية : مع نص المطبوع والمخطوط = Analytical studies on the spiritual physic of Râzî : in Persian, Arabic, and English together with the Arabic edition of P. Kraus and a new manuscript / اهتم بنشرها الدكتور مهدى محقق / تهران = Tehran : مؤسسۀ مطالعات اسلامی، دانشگاه تهران ـ دانشگاه مک گيل = Institute of islamic studies, University of Tehran - McGill university , 1999 (1378 h.š)

076029174 : Muḥammad ibn Zakarīyāʾ Ar-Rāzi [Texte imprimé] : Texts and studies / Collected and reprinted by Fuat Sezgin ; in collaboration with Carl Ehrig-Eggert, Eckhard Neubauer, Farid Benfeghoul / Frankfurt am Main : Institute for the History of Arabic-Islamic Science at the Johann Wolfgang Goethe University , 2002

186156766 : Les idées morales et métaphysiques chez Abu Bakr Ibn Zakariyy Al-Razi (Rhazes) / Amal Saad ; sous la direction de Gérard Troupeau / [S.l.] : [s.n.] , 2002

081161832 : Une traduction médiévale du dixième livre à Al-Mansor de Rhazès [Texte imprimé] : un manuscrit conservé à la Bibliothèque Nationale de France / Valéry Bandrovsky ; sous la dir. de [Monsieur le Docteur] A. Drizenko / [S.l.] : [s.n.] , 2003

124523749 : Médecine orale dans le contexte scientifique et religieux de l'Islam [Texte imprimé] / Dalila Khedim ; directeur de thèse Farida Djouadi-Arama / [S.l.] : [s.n.] , 2007

148680410 : Le Corps souffrant au regard de la philosophie médicale chez Al-R̄ az̄ i (865 ?-925 ?) [Texte imprimé] : essai intégrant la philosophie, la médecine et le spirituel / Okba Djenane ; sous la direction de Jacques Poulain / [S.l.] : [s.n.] , 2010

146668022 : Mohammad abu Bakr Bin Zechrias Al Razi (Rhazes) (865-925) [Texte imprimé] : l'art d'être médecin / Pierre Marion ; sous la dir. de Abdullah Naibi / [S.l.] : [s.n.] , 2010

192391607 : أوجاع النقرس / محمد بن زكريا الرازي أبو بكر ; تحقيق عبد الحفيظ منصور / تونس : ʿAbd al-Ḥafīz Manṣūr , 2013

187117284 : In hoc volumine continentur. Practica Geraldi de Solo super nono Almansoris. Introductorium juvenum. Tractatus de gradibus. Libellus de febribus ejusdem. / Edition électronique : numérisation 2015 / Paris : BIU Santé , 2015

19314638X : Freethinkers of medieval Islam : Ibn al-Rawāndī, Abū Bakr al-Rāzī, and their impact on Islamic thought / Sarah Stroumsa / Leiden [€tc.] : Brill , 2016

070358621 : La médecine spirituelle / Muhammad Ibn Zakariyyâ al-Razi (Rhazès) ; traduction de l'arabe, introduction, notes et bibliographie par Rémi Brague / Paris : Flammarion , DL 2003, cop. 2003

127144854 : Les avatars de la phrénitis chez Avicenne et Rhazès [Texte imprimé] / Danielle Jacquart / [S.l] : [S.n] , [19..]

191307637 : The Sanskrit, Syriac and Persian sources in the Comprehensive book of Rhazes / by Oliver Kahl / Leiden : Brill , cop. 2015

188311750 : On the treatment of small children : the Latin and Hebrew translations = = De curis puerorum : / Al-Rāzī ; edited and translated by Gerrit Bos, Michael McVaugh / Leiden : Brill , cop. 2015

188311750 : On the treatment of small children : the Latin and Hebrew translations = = De curis puerorum : / Al-Rāzī ; edited and translated by Gerrit Bos, Michael McVaugh / Leiden : Brill , cop. 2015

128319518 : مفيد العلوم ومبيد الهموم : وهو تفسير الالفاظ الطبية واللغوية الواقعة في الكتاب المنصوري للرازي / ابن الحشاء ; نشره وصححه عن بعض النسخ المخطوطة جورج س. كولان، هـ. ب. ج. رنو / رباط : معهد العلوم العليا المغربية , ١٩٤١

128319518 : مفيد العلوم ومبيد الهموم : وهو تفسير الالفاظ الطبية واللغوية الواقعة في الكتاب المنصوري للرازي / ابن الحشاء ; نشره وصححه عن بعض النسخ المخطوطة جورج س. كولان، هـ. ب. ج. رنو / رباط : معهد العلوم العليا المغربية , ١٩٤١

159200377 : La cornue et l'alambic [Texte imprimé] : instrument d'analyse et de preuve dans Les doutes sur Galien de Razi / Mehrnaz Katouzian-Safadi

155302272 : In hoc volumine continentur. Practica Geraldi de Solo super nono Almansoris. Introductorium juvenum. Tractatus de gradibus. Libellus de febribus ejusdem. / [Lyon, François Fradin, 25 mai 1504]

110129237 : La médecine arabe jusqu'au temps d'Avicenne [Texte imprimé] / par Georges C. AnawatiFonction non précisée :

Rôles ?103607935 : Alexandri Tralliani De arte medica, libri XII.Jo. Guinter interprete; una cum Rhazei libro et fragmentis variis de variolis et morbillis, juxta novissimam et optimam Cl. Channingi editionem. Porro ejusdem Alexandri de lumbricis epistola. Recudi fecit et praefatus est Albertus de Haller. Accessit rerum et verborum index absolutissimus curante P.R. Vicat M. D. Volumen primum [-secundum] / Lausannae : sumptibus Franc. Grasset & Socior. MDCCLXXII. , 1772


A propos Partenaires Conditions Générales d'Utilisation (CGU) Assistance