data.idref.fr data.idref.fr Documentation Documentation
Identifiant IdRef : 113467419
Notice de type Personne

Point d'accès autorisé

Yang, Shen (1488-1559)
楊, 慎 (1488-1559)

Variantes de point d'accès

楊, 愼
[Nom de personne]
Yang, Shen
[Nom de personne]
楊, 用修
[Nom de personne]
Yang, Yongxiu
[Nom de personne]
楊, 升庵
[Nom de personne]
Yang, Sheng'an
[Nom de personne]
楊, 文宪
[Nom de personne]
Yang, Wenxian
[Nom de personne]

Information

Langue d'expression : Chinois
Pays : Chine
Date de naissance : 08 -  12 -  1488
Date de mort : 08 -  08 -  1559
Genre : Masculin

Notes

Note publique d'information : 
Écrivain

Source

Sui Tang liang chao shi zhuan / Luo Guanzhong, Yang Shen, "Gu ben xiao shuo ji cheng" bian wei hui, 1990

隋唐兩朝史傳 / 羅貫中, 楊慎, 《古本小說集成》編委會, 1990

Dali xing ji / Guo Songnian zhuan. Dian you ji / Chen Ding zhu. Diannan xin yu / Zhang Hong zuan. Weixi jian wen ji / Yu Qingyuan zuan. Nanzhong za shuo / Liu Kun zhu. Dian zai ji / Yang Shen zuan. - Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1936

大理行記 / 郭松年撰. 滇遊記 / 陳鼎著. 滇南新語 / 張泓纂. 維西見聞紀 / 余慶遠纂. 南中雜說 / 劉崑著. 滇載記 / 楊愼纂. - 上海 : 商務印書館, 1936

http://baike.baidu.com/ consulté le 2015-05-03

Information trouvée : En chinois, Yang Shen (1488/12/8-1559/8/8), également nommé Yongxiu, Sheng'an, Wenxian, né dans la province du Sichuan

LC Authorities (en ligne), 2007-03-22

Autres identifiants

Utilisation dans Rameau

Le point d'accès peut être employé dans un point d'accès sujet
Le point d'accès ne peut s'employer qu'en élément initial

... Références liées : ...