data.idref.fr data.idref.fr Documentation Documentation
Identifiant IdRef : 170109577
Notice de type Personne

Point d'accès autorisé

Wu, Xiaoru (1922-....)
吴, 小如 (1922-....)

Information

Langue d'expression : Chinois

Source

Zhongguo li dai shi hua xuan. 2 / Zhongguo she hui ke xue yuan wen xue yan jiu suo wen yi li lun yan jiu shi ; Wang Dapeng, Zhang Baokun, Tian Shusheng,... [et al.] bian xuan ; Wu Xiaoru shen ding, 1985

中国历代诗话选. 2 / 中国社会科学院文学研究所文艺理论研究室 ; 王大鹏, 张宝坤, 田树生,... [et al.] 编选 ; 吴小如审订, 1985

Autres identifiants

Utilisation dans Rameau

Le point d'accès peut être employé dans un point d'accès sujet
Le point d'accès ne peut s'employer qu'en élément initial

... Références liées : ...